برگزاری دوره‌های آموزشی غیر حضوری
دوشنبه 20 مرداد 1399 مبانی امر به معروف و نهی از منکر فايلها
amr_part3.mp4 6.34 MB
amr_part1.mp4 28.04 MB
amr_part4.mp4 30.74 MB
amr_part02.mp4 33.63 MB
فرهنگ مختصر امر به معروف_846186913.pdf 3.93 MB
بيشتر
login